Skip til hoved indholdet
    Hjem Vi arbejder med Dialogisk legelæsning

Dialogisk legelæsning

Sproggaven og Filur

Jo flere gode erfaringer vi kan give barnet med at kommunikere og blive hørt, jo mere mod får barnet på at bruge og udvikle sit sprog. Jo flere ord barnet kender og forstår, jo lettere har barnet også ved at lære nye ord. 
Forskning viser, at de sprogerfaringer og -færdigheder, som børn udvikler i den tidlige barndom, har stor betydning for, om de klarer sig godt i skolen og videre uddannelse. 
Derfor er vores opgave at lægge grunden for en positivt selvforstærkende sprogudvikling.

I Børnehusene Kokkedal er sprogarbejdet en integreret del af dagligdagen. Vi har nærværende samtaler med alle børnene og støtter børnene i at være nærværende med hinanden. Vi arbejder temabaseret med bøgerne i kommunens bogkanon Sproggaven. Det betyder, at vi kobler bøgerne til forskellige lege og aktiviteter i hverdagen.
Ud fra Dagtilbudsloven bruger vi også sprogvurderinger til at blive klogere på, hvordan vi bedst understøtter det enkelte barns sproglige udvikling.

Sprogarbejdet i Børnehusene Kokkedal handler især om at:

• Sikre alle børn adgang til nærværende samspil og samtaler med voksne.
• Sikre alle børn adgang til legefællesskaber med andre børn og voksne.
• Tage afsæt i det sprog, barnet allerede behersker.
• Koble dialog, ord, lyde og fortællinger sammen med barnets erfaringer og interesser.
• Dele de gode fortællinger om barnets interesser og ressourcer på tværs af dagtilbud og hjem.

Børns sprogudvikling er højt prioriteret i Fredensborg Kommune. I samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning har kommunen fået udarbejdet det pædagogiske materiale Sproggaven, som alle kommunens dagtilbud benytter. 
Sproggaven består af en bogkanon med bøger målrettet de forskellige aldersgrupper samt tilhørende aktiviteter og lege til udvidet dialogisk læsning med de 0-6 årige.  I Børnehusene Kokkedal fordyber vi os i de enkelte bøger i Sproggaven i flere måneder ad gangen gennem alsidige aktiviteter og lege. Derudover arbejder vi med udvidet dialogisk læsning af 5 bøger fra Filur materialet, som er målrettet de kommende skolestartere.

Udvidet dialogisk læsning
Udvidet dialogisk oplæsning er en særligt virkningsfuld metode til at understøtte børns sproglige udvikling. Gennem gentagne højtlæsninger af samme bog involveres børnene aktivt i læsningen gennem samtaler, leg og aktiviteter relateret til bogens indhold.
Der lægges stor vægt på nærværende samtaler og samspil mellem børn og voksne, hvor de voksne udforsker, fremhæver og understøtter børnenes interesser og initiativer. 
Fra hver bog udvælges en række fokusord, som de voksne er særligt opmærksomme på at bruge og fremhæve gennem visualiseringer, lege og gentagelser i alle hverdagens sammenhænge.

Børnenes kendskab til et bredt udvalg af børnebøger sikrer et fælles kulturelt og sprogligt fundament i børnegruppen, som blandt andet giver børnene en masse at mødes på i fantasilege med hinanden. 

Læs mere om Sproggaven hos Nationalt Videncenter for Læsning og Sproggaven - Fredensborg Kommune

Samtalen er en meget bærende del af det møde med sproget, som barnet har. Barnets sproglige og kommunikative udvikling får gode vilkår, når vi som voksne indgår i nærværende samspil og samtaler med det enkelte barn.

I en nærværende samtale inddrages barnet, deltager aktivt og får lyst til at bruge sproget.

Dette stiller krav til de voksne om at indgå i fælles opmærksomhed med barnet ved at: 

  • Stille autentiske åbnende spørgsmål. Dvs. vise interesse for barnets oplevelse og perspektiv uden at kende svaret.
  • Reagere på barnets kommunikation. Dvs. strække samtalen ved at anerkende med lyde, mimik, ord mm.
  • Lytte aktivt  til barnet. Fx ved at gribe barnets sidste ord og spejle det, spørge ind og give lange pauser.
  • Interessere sig for barnets livsverden og inddrage barnet og dets viden.
  • Begrænse sine regulerende sproghandlinger, dvs. så vidt muligt undgå envejs kommunikation som irettesættelser og handleanvisninger.
     

Kilde: Anette Bruun, Nationalt Videncenter for Læsning.

Sprog er meget mere end ord. Det lille barns sproglige, sociale og følelsesmæssige udvikling er så tæt sammenvævet, at det ikke giver mening at arbejde isoleret med sprog. Sprogudviklingen starter med lyde, mimik, blikretning, fagter og fysisk nærvær. Derfor er barnets nære relationer til voksne, venskaber med andre børn og legefællesskaber meget betydningsfulde læringsarenaer.

I børns leg med hinanden er der særligt gode muligheder for at eksperimentere med sproget i de sociale samspil, blive udfordret og opleve meningsfulde fællesskaber. I legen begynder børnene at bruge sproget til at forhandle deres sociale relationer og til at udleve fælles forestillinger om "hvad-nu-hvis" og forme legens udvikling sammen.

Sprog i form af ord har betydning for barnets adgang til leg, og omvendt har adgangen til leg betydning for, om barnet kan udvikle et rigt og varieret sprog. I takt med at børnene bliver ældre, blive legefællesskaberne med andre børn vigtigere og fylder mere. Derfor er det så afgørende, at vi sikrer alle børn adgang til legefællesskaberne, så ingen udelukkes fra de sproglige, sociale og følelsesmæssige læringsmuligheder, som legen rummer.

Som voksne deltager vi aktivt i fantasilege sammen med børnene og støtter alle børn i at være med. Nogle af legene handler om bøgerne i Sproggaven, andre lege handler om klassiske temaer som familie, butikker, dyr eller andre ting, som børnene er optagede af. På den måde giver vi børnene bedre forudsætninger for også at kunne lege sammen uden voksne. 


Kilder: Pia Thomsen; Ditte Winther-Lindqvist.

Alle dagtilbud i Fredensborg Kommune udfører sprogvurderinger på alle 2-, 3-, 4-, og 5-årige børn. 
Formålet med at udføre sprogvurderinger er at styrke de voksnes evne til at understøtte børnenes udvikling hen mod et alderssvarende sprog.

Refleksionsværktøjet Sprogtrappen, som er udviklet af Rambøll, benyttes. 
Sprogtrappen ser ikke kun på barnets formelle sprog men inddrager alle de elementer, der gensidigt påvirker hinanden, når barnet skal udvikle sprog, bl.a. legeudvikling, relationer/sociale kompetencer, kognition og fælles opmærksomhed.

Processen ved sprogvurderinger er:

• En pædagog, som barnet kender, gennemfører vurderingen med Sprogtrappen.

• Forælder præsenteres for vurderingen og modtager denne i e-boks.

• Vurderes det, at der er behov for at iværksætte tiltag i læringsmiljøet omkring barnet for at understøtte barnets sproglige udvikling, udarbejdes en handleplan, som beskriver den aftalte indsats i institutionen og i hjemmet. Handleplanen udformes som en integreret del af det øvrige pædagogiske arbejde omkring børnegruppen.

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: