Skip til hoved indholdet

Digitaliseringsstrategi
 

Vi har en formuleret digitaliseringsstrategi, som skal understøtte arbejdet med at gøre børnene fortrolige med brugen af digitale medier som fx iPads, kameraer og andet digitalt legetøj. Børnene skal på alle alderstrin opleve digitale medier som endnu en udtryks- og kommunikationsform på lige fod med de øvrige udtryksformer, de introduceres for i institutionslivet. Bl.a. skal børnene lære at opsøge viden, at formidle og at udtrykke sig via de digitale medier.
Børnene introduceres til digitale medier i forbindelse med alle læreplanstemaerne. De digitale medier medtænkes i den pædagogiske praksis som et pædagogisk redskab ved fx sprogstimulering, inklusion, bevægelse, science mm. Det analoge udelukkes ikke af det digitale og omvendt, men i kombinationen er der gode læringspotentialer. Vi lægger vægt på at have en legende og eksperimenterende tilgang, hvor vi rammesætter eksperimenterende fællesskaber.

0-3 år
Brug af digitale medier giver mulighed for fordybelse og kan derigennem understøtte læring og udvikling indenfor alle læreplanstemaer. I vuggestuen og dagplejen er målet at introducere børnene for digitale værktøjer/medier, give dem nogle basale kompetencer og lære dem at bruge de digitale værktøjer/medier kreativt. Processen, ikke produktet, er her det centrale.

3-6 år
Fortrolighed med digitale medier skal styrke børnenes udvikling og parathed til livet og skolen, hvor de understøtter den pædagogiske praksis. De inddrages bl.a. i det sprogunderstøttende arbejde, hvor der fx kan benyttes digitale spil, som understøtter sprogudviklingen, eller på interaktive måder fremme kendskabet til og nysgerrigheden på bogstaver. Digitale medier kan også bruges i leg som fx et fangeredskab, en GPS-løbskoordinator og som formidling af udtryk med fx Puppet pals, iMovie og lignende. Det digitale kan indgå enten primært eller sekundært i de pædagogiske aktiviteter. Derudover startes i børnehaven introduktion til, hvordan børnene kan finde ting på internettet, youtube, google etc. I børnehaven flyttes fokus gradvist til både produkt og proces.

Digitale aktiviteters kobling til læreplanstemaerne
Alsidig personlig udvikling: Introduktion af alle børn til digitale mediers anvendelsesmuligheder vil medvirke til at ligestille børnene og kompensere for forskelle i forudsætninger og adgangen til disse, hvilket kan få betydning for børnenes fremtidige adgang til viden, fælles sociale referencer og trivsel.

Social udvikling: Brugen af digitale medier skal gøres til sociale begivenheder, som lægger op til dialog og eksperimenterende samspil børnene imellem samt mellem børn og voksne. De digitale medier kan benyttes som inklusionsredskab.

Kommunikation og sprog: Børnene gøres opmærksomme på, at børnebøger (fra Sproggaven og Filur) også er tilgængelige digitalt, så den digitale del kobles til det øvrige arbejde med bøger og dialogisk læsning.
Børnene skal introduceres til spil og lignende, som kan understøtte børns sproglige udvikling, især for børn med behov for fokuseret sproglig støtte. Digitale medier inddrages også i længere forløb,  fx når børnene filmer og efterfølgende klipper en film sammen eller på anden vis har digitale medier som fælles tredje, hvor sproget styrkes i aktiviteten.

Krop, sanser og bevægelse: Håndteringen af fx iPads og kameraer kan medvirke til at styrke børnenes finmotoriske udvikling. Digitale medier kan inddrages i bevægelseslege, fx som digitale poster med klemmer eller QR-koder. Digitale medier skal generelt inddrages i aktiviteter, på ture osv.

Natur, udeliv og science: Kameraer, iPads, mikroskoper mm. inddrages til at indfange børnenes indtryk af naturoplevelser, videreformidle samt skabe dialog om disse. Digitale medier bruges ydermere til at undersøge naturen, fx med en metaldetektor.

Kultur, æstetik og fællesskab: Musiske computerspil bruges til at introducere børnene til brugen af udvalgte instrumenter, åbne for eksperimenter med musiske udtryk og udvikling af rytmesans. Brug af digitale medier kan gøres til sociale begivenheder, som lægger op til dialog og samspil børnene imellem samt mellem børn og voksne.

 

ny