Skip til hoved indholdet

Sprogvurderinger
 

Alle dagtilbud i Fredensborg Kommune udfører sprogvurderinger på alle 2-, 3-, 4-, og 5-årige børn. 
Formålet med at udføre sprogvurderinger er at styrke de voksnes evne til at understøtte børnenes udvikling hen mod et alderssvarende sprog.

Til de 3-5-årige børn benyttes måleredskabet Sprogvurdering til at afdække børnenes talesproglige og før-skriftlige færdigheder. Dette sker ved at undersøge barnets produktive ordforråd, sprogforståelse, kommunikative færdigheder, lydlige opmærksomhed, bogstavkendskab og skriftsprogskompetencer. Redskabet er udviklet af Rambøll for Børne- og Socialministeriet.

Til de 2-årige børn benyttes refleksionsværktøjet Sprogtrappen, som også er udviklet af Rambøll. Sprogtrappen ser ikke kun på barnets formelle sprog, men inddrager alle de elementer, der gensidigt påvirker hinanden, når barnet skal udvikle sprog, bl.a. legeudvikling, relationer/sociale kompetencer, kognition og fælles opmærksomhed.

Processen ved sprogvurderinger er:

• En sprogpædagog eller den daglige leder sender besked til forældrene om, hvornår barnet bliver sprogvurderet. Forældre til 3-årige børn inviteres endvidere til at deltage i vurderingen i dagtilbuddet. 

• Som forælder modtager man en mail fra Rambøll med et skema, som skal udfyldes hjemmefra.
Man kan altid henvende sig til en pædagog på barnets stue for at få hjælp og vejledning til at gennemføre sprogvurderingen.

• Forældrene præsenteres mundtligt for den samlede vurdering, det vil sige det samlede resultat af de to vurderinger, som er foretaget i hjemmet og i dagtilbuddet.

• Vurderes det, at der er behov for at iværksætte tiltag i læringsmiljøet omkring barnet for at understøtte barnets sproglige udvikling, udarbejdes en handleplan, som beskriver den aftalte indsats i institutionen og i hjemmet. Handleplanen udformes som en integreret del af det øvrige pædagogiske arbejde omkring børnegruppen.ny